e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2013/3 (15)

REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Marek Dolatowski
Słownictwo hałcnowskie jako odbicie historii etnolektu
i historii wsi
PDF

Ewa Nowak-Pasterska
Z problematyki kształtowania się polskich nazwisk. Model odmiejscowy na -ski w antroponimii poznańskiej XVII i XVIII wieku PDF

Anna Sawa
Antykwa w strukturze lubelskich oracji pogrzebowych z XVII wieku PDF

Daniel Śledziński
Podział korpusu tekstów na sylaby - analiza polskich grup spółgłoskowych PDF