e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

1. Teksty do następnego numeru "Kwartalnika Językoznawczego" prosimy nadsyłać na adres kwartjez@amu.edu.pl.

2. Teksty prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej. Wszelkie wątpliwości będziemy rozstrzygać drogą e-mailową; autorzy szczególnie skomplikowanych edytorsko tekstów otrzymają możliwość sporządzenia dodatkowej, drugiej korekty. Teksty do korekty autorskiej przesłane zostaną
w postaci plików w formacie pdf.

3. Teksty należy redagować wedle następujących zasad.

4. Do tekstu prosimy dołączyć osobny plik zawierający:
a) streszczenie w języku angielskim,
b) słowa-klucze w języku angielskim,
c) krótką informację o Autorze (ośrodek naukowy, publikacje, badania, zainteresowania, adres e-mailowy).

5. Teksty publikowane w "Kwartalniku Językoznawczym"
są recenzowane. Jest to tzw. recenzja obustronnie ślepa (double blind review). Nieco inaczej są traktowane teksty studenckie - w tym przypadku recenzję stanowi rekomendacja tekstu wystawiona przez promotora/opiekuna naukowego. Lista recenzentów dołączana jest do ostatniego numeru za dany rok.