e-mail: kwartjez@amu.edu.pl ISSN 2081-5441

2011/2 (6)

REDAKCJA PDF

***ARTYKUŁY***

Kinga Knapik
Myśliciel i myśliwy. Myśl i namysł. Dawne nominacje w polu pojęć epistemicznych PDF

Marek Osiewicz
Zakłócony porządek. O problemie "całościowej" interpretacji systemu językowego na przykładzie systemu fonologicznego współczesnego języka polskiego PDF

Jarosław Pacuła
Leksykalne wykładniki aprobaty we współczesnej polszczyźnie potocznej. Źródła - ewolucja - prognozy PDF

Anna Salita
Językowy obraz narodu w dziewiętnastowiecznej prasie poznańskiej PDF


***DYSKUSJE I POLEMIKI***

Witold Mańczak
O Polakach, Słowianach i Europejczykach PDF


***RECENZJE***

Jolanta Klimek
Język polski. Współczesność. Historia, t. 8, Officina Simonidis, Zamość 2010, ss. 255. PDF